Roeselaarse Inter Club Kaarting   

 

 

  Home

  Competitie

  Individueel

  Wedstrijden

  Berichten

  Bestuur

  Sponsors

  Reglement

  Lokalenlijst

  Kapiteins

  Formulieren

  Duo's

  Historiek

  Financieel

  Open Duo's

 

Mail ons

 

REGLEMENTEN

_________________________________________

ORGANISATIE - EN SPELREGLEMENTEN

_________________________________________

 

HOOFDSTUK 1 : Samenstelling van het bestuur

HOOFDSTUK 2 : Aansluitingsvoorwaarden van lokalen en ploegen

HOOFDSTUK 3 : De spelerslijst

HOOFDSTUK 4 : De wedstrijdformulieren

HOOFDSTUK 5 : De R.I.C.K.-lidkaart

HOOFDSTUK 6 : Rechten en plichten van de lokaalhouder en kapiteins

HOOFDSTUK 7 : Algemene reglementen

HOOFDSTUK 8 : Spelreglement R.I.C.K.

HOOFDSTUK 9 : Overzicht betalingen en boetes

 

HOOFDSTUK 1 : SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

 

VOORZITTER RONDELEZ FRANCKY

* Verwerken en publiceren uitslagen Tel.: 0473/39.20.57

    of  ducron@skynet.be

SECRETARIS VANCOMPENOLLE GINO

* Verantwoordelijke competitie Tel.: 0493/07.46.89

PENNINGMEESTER DEMEULENAERE DIRK

* Verantwoordelijke geldzaken Tel.: 051/20.23.30

* Verantwoordelijke duo's/klachten

BESTUURSLID MESTDAGH TAMARA

* Verantwoordelijke sponsoring Tel.: 0475/40.25.12

 BESTUURSLID LELEU KRISTIAAN

* Verantwoordelijke informatica Tel.: 0468/28.72.05

 

HOOFDSTUK 2 : AANSLUITINGSVOORWAARDEN VAN LOKALEN EN PLOEGEN

1) Ligging van de lokalen

Het lokaal moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Roeselare en-of haar randgemeenten

2) Inschrijvingsgelden

De lokaalhouder moet het inschrijvingsgeld (zie Hfdsk 9) voor zijn ploeg betalen en de reglementen van de R.I.C.K. laten naleven.

Deze gelden dienen betaald op de jaarlijkse inschrijvingsdatum die doorgaat op het eind van de maand juni.

3) Aantal spelers per ploeg

Elke ploeg dient minimum acht en maximaal twaalf spelers in te schrijven.

4) Aansluitingsvoorwaarden voor lokalen

    Een ploeg kan eventueel uitgesloten worden indien :

       * aan de financiële verplichting niet tijdig wordt voldaan

       * de opgelopen boetes niet worden betaald

5) Stopzetting tijdens het seizoen

Lokalen en ploegen die de R.I.C.K. tijdens het speelseizoen verlaten, verliezen alle aanspraak op gestorte of betaalde gelden.

 

HOOFDSTUK 3 : DE SPELERSLIJST

1) Invullen van de spelerslijst

Voor de aanvang van elk nieuw seizoen dient elke ploeg een nieuwe spelerslijst in te vullen. Men dient minimum acht en maximum twaalf spelers in te schrijven.

2) Handtekening van de spelers

De spelerslijst dient door elke speler eigenhandig ondertekend te worden. Wanneer een speler op twee verschillende lijsten heeft getekend, wordt hij of zij één jaar geschorst.

3) Indienen van de spelerslijst

De spelerslijst en bijhorend inschrijvingsgeld dienen afgegeven te worden op de jaarlijkse inschrijvingsdatum op het eind van de maand juni.

4) Speelgerechtigde spelers van een ploeg

De kapitein van de ploeg ontvangt een spelerslijst waarop de speelgerechtigde spelers van zijn ploeg staan alsook de lidkaarten en wedstrijdformulieren voor het komende kaartseizoen. Deze vergadering gaat door eind augustus.

 

HOOFDSTUK 4 : DE WEDSTRIJDFORMULIEREN

1) Invullen van de competitiewedstrijdformulieren

De wedstrijdformulieren dienen volledig en correct ingevuld te worden door de kapitein van de thuisploeg zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen.

Het invullen van de spelers gebeurt door lottrekking. Beide kapiteins leggen de zes lidkaarten van de spelers van hun ploeg omgekeerd op tafel en er wordt beurtelings en willekeurig een lidkaart getrokken. Wie eerst wordt getrokken kaart met nummer twee aan tafel 1, drie met vier aan tafel 2 en vijf met zes aan tafel 3.

2) De formulieren voor duo-kampioenschappen

De formulieren voor de duo-kampioenschappen worden door het bestuur na de trekking aan de betreffende lokalen bezorgd.

3) Binnenbrengen van de wedstrijdformulieren

De wedstrijdformulieren moeten binnen zijn uiterlijk de maandagavond 20 uur in ons hoofdlokaal de Bolle.

Het binnenbrengen van de wedstrijdformulieren is de verantwoordelijkheid van de lokaalhouder en of kapitein van de thuisspelende ploeg.

Een boete (Hfdst 9) wordt toegepast indien de wedstrijdformulieren niet tijdig binnen zijn.

4) Spelen tegen een uit competitie genomen ploeg

De tegenstrevers van een ploeg die in de loop van de competitie voor de tweede maal forfait gegeven heeft, dienen toch nog de wedstrijdformulieren in te vullen zodat de nodige gegevens in de computerbestanden kunnen worden opgeslagen. Indien geen formulieren worden binnengebracht, zullen de zes bestgeklasseerde spelers van die ploeg de nodige punten toegewezen krijgen.

 

HOOFDSTUK 5 : DE R.I.C.K-LIDKAART

1) Aanvraag tot lidmaatschap

Wanneer men de inschrijvingslijst tekent heeft men automatisch recht op een lidkaart van de R.I.C.K. De kapiteins van de ploeg houden die steeds bij zich.

2) Aansluiting nieuwe spelers

Nieuwe spelers kunnen aansluiten tot en met nieuwjaar. Ze mogen deelnemen vanaf het ogenblik dat de kapitein van hun ploeg in het bezit is van de R.I.C.K.- lidkaart.

 

HOOFDSTUK 6 : RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LOKAALHOUDER EN DE KAPITEIN

A) DE LOKAALHOUDER

1) Inschrijvingsgelden van de ploeg

De lokaalhouder staat in voor het betalen van :

            a) het inschrijvingsgeld van zijn of haar ingeschreven ploeg, zie (Hfdst 9).

                  b) de lokaalhouder houdt steeds het aantal tafels vrij die nodig zijn om de kaarting te laten doorgaan.

B) DE KAPITEIN

1) Bijwonen van de vergaderingen (eind juni en eind augustus)

De kapitein of een andere aangeduide speler van zijn ploeg zal de vergaderingen bijwonen. Een boete (Hfdst 9) zal aangerekend worden indien afwezig.

2) Lidgelden van de ploeg

De kapitein haalt de lidgelden op van zijn ploeg, zie (Hfdst 9).

3) Invullen van de wedstrijdformulieren

De kapitein staat steeds in voor het correct invullen van de wedstrijdformulieren en het op tijd beginnen van de wedstrijden.

4) Aangerekende boetes

De kapitein staat in voor de betaling van de boetes ten gevolge van :

      a) afwezigheid op de vergaderingen (Hfdst 9)

      b) te laat binnenbrengen van de wedstrijdformulieren (Hfdst 9)

      c) individuele forfaits (Hfdst 9)

      d) algemene forfait van zijn ploeg (Hfdst 9)

             De forfaitboetes worden steeds aan de kapitein van de ploeg aangerekend.

 

HOOFDSTUK 7 : ALGEMENE REGLEMENTEN

1) Aanvaarden reglementen door lokalen, ploegen en leden

De lokalen en ploegen die zich aansluiten bij de R.I.C.K. aanvaarden door hun aansluiting de reglementen en verbinden zich ertoe deze na te leven.

Indien men iets wenst in te richten , moet men steeds de goedkeuring van het bestuur bekomen.

  2) Aanvangsuur van de wedstrijden

De wedstrijden worden gespeeld op de eerste zondagmorgen om 10 uur van de maanden die door het bestuur heeft uitgestippeld.

3) Opmaak klassement

Voor het opstellen van het klassement worden volgende punten in acht genomen: punten per ploeg na de volledige kaarting:

3 punten voor een overwinning , 1 punt voor een gelijkspel en  0 punten voor een nederlaag

4) Reeksindeling

De eventuele reeksindeling wordt voor de aanvang van het seizoen door het bestuur samengesteld. Nieuwe ploegen starten steeds in de laagste afdeling. Wanneer er genoeg ploegen ingeschreven zijn kan er later worden gewerkt met eventuele stijgers en dalers.

5) Verandering van lokaal tijdens het seizoen

Een ploeg kan tijdens het seizoen van lokaal veranderen indien het lokaal ophoudt te bestaan of indien er andere uitbaters komen.

6) Individueel klassement

Er wordt ook een individueel klassement opgemaakt aan de hand van de gewonnen partijen en individueel behaalde punten.

7) Kampioenenviering

Aan het einde van het seizoen wordt er een kampioenenhulde,gepaard met een maaltijd

gehouden in het door het bestuur aangekondigde café of zaal.

Volgende spelers worden hierop uitgenodigd :

* de kampioenenploeg (max. 8 spelers) (per reeks)

* de individuele kampioen (per reeks)

* de duo-kampioenen

HOOFDSTUK 8 : SPELREGLEMENT R.I.C.K.

1) Organisatiereglement

Door deelname aan het kaartkampioenschap wordt verondersteld dat alle

deelnemers van het reglement hebben kennis genomen en ook aanvaarden.

2) Afwijkingen van speeldatum

a) Er wordt steeds gekaart op zondagmorgen om 10 uur.

    b) Mits aanvraag, 1 week voordien, kan er afgeweken worden om op een andere datum te kaarten. Deze afwijking dienen door beide kapiteins schriftelijk aangevraagd te worden aan het bestuur.

    c) Er worden twee afwijkingen per seizoen toegestaan. De laatste wedstrijd van het seizoen mag er niet meer veranderd worden.

3) Verloop van de competitiewedstrijd

a) De wedstrijden worden gespeeld met ploegen van zes spelers.

Door beide kapiteins wordt er een trekking gehouden.

De lidkaarten van zes spelers worden omgekeerd op tafel gelegd. Er wordt beurtelings en willekeurig een lidkaart getrokken en zo worden de wedstrijdformulieren ingevuld door de thuisspelende kapitein.

De eerst-getrokken speler kaart met nummer 2 aan tafel 1, nummer 3 met nummer 4 aan tafel 2 en nummer 5 kaart met nummer 6 aan tafel 3.

    b) De spelers van de thuisploeg die nummer 1,3 en 5 trekken vullen het wedstrijdblad in en beginnen ook de partij met het delen van de kaarten.

c) Men deelt elk viermaal per partij.

Na het einde van elke partij schuiven de bezoekende spelers van tafel 1 door naar tafel 2, tafel 2 naar tafel 3 en tafel 3 schuift door naar tafel 1. Men herhaalt dit nogmaals,zo heeft men tegen iedere tegenstrever gekaart

d) Er wordt steeds 3-2-3 gedeeld en men heeft minimum 1 kaart troef.

    Indien misdeeld wordt door dezelfde persoon opnieuw gedeeld (maar geen zonder troef)

e) De kaarten blijven op tafel tot er iemand troef heeft gemaakt.

f) Er wordt niet gerookt tijdens een partij die aan de gang is.

    g) Er worden geen vervangingen toegestaan door mensen die niet op één of andere lijst van de R.I.C.K. voorkomen.

4) Mogelijke uitslagen van een competitiewedstrijd

   * Aan iedere tafel worden er 3 partijen gekaart. (3 tafels x 3 partijen) Er zijn dus 9 partijen te kaarten waar steeds 2,1 of 0 punten te rapen zijn. Na de volledige kaarting worden punten toegekend aan de ploegen:

   3 punten voor een overwinnig

1 punt voor een gelijkspel

0 punten voor een nederlaag.

   * Iedere speler kan dus individueel maximaal 6 wedstrijdpunten behalen. Zo wordt er ook een individueel klassement opgemaakt met het aantal behaalde wedstrijdpunten gevolgd door het aantal behaalde individuele punten.

  5) Verloop van een duo-wedstrijd

* Is gratis voor alle aangesloten leden.

* Vrij te kiezen van een ploegmaat van om het even welke ploeg.

* Gebeurt door loting van het bestuur

* Er wordt gekaart naar 2 winnende manches.

* Er wordt door iedere speler elk 4 maal gedeeld per manche

* De eerste manche begint de eerste ploeg op het blad met delen,de tweede

manche de bezoekers en eventuele belle wordt getosst om de hoogste kaart.

* Bij gelijke stand deelt iedere speler elk nog 1 maal.

   * Na winst speelt men in de volgende ronde tegen een tegenstander die vooraf geloot werd door het bestuur. Bij verlies is men uitgeschakeld.

   * Wedstrijdformulieren moeten binnen zijn uiterlijk tegen maandagavond om 20 uur in ons hoofdlokaal de Bolle.

6) Mogelijk te behalen punten

* Bij het maken van troef kan men maximaal 30 punten behalen.

* Bij het maken van troef en indien er mee gegaan wordt, verdubbelen

de punten.

* Bij een zonder kunnen er maximaal 60 punten worden behaald.

* Bij een zonder en indien er mee gegaan wordt, verdubbelen de

punten ( max 120 punten).

7) Mogelijke fouten en bijhorende punten

* Foutief smijten van een blad bij troef maken wordt bestraft met 30 punten.

* Foutief smijten van een blad bij een zonder wordt bestraft met 60 punten.

8) Mogelijke punten te behalen bij forfait

   * Bij een individuele forfait worden er 120 punten per partij toegekend aan beide tegenstrevers.

   * Bij een forfait van de ploeg worden er 360 (120 x 3) punten toegekend aan iedere speler van de tegenpartij.

9) Wedstrijdformulieren

  * De wedstrijdformulieren dienen, door de thuisspelende kapitein of lokaalhouder, binnengebracht of doorgemaild (op ducron@skynet.be)

   te worden de maandagavond ten laatste tegen 20 uur in ons hoofdlokaal de Bolle.

 

HOOFDSTUK 9 : OVERZICHT BETALINGEN EN BOETES        INSCHRIJVINGSGELDEN

1) Jaarlijks inschrijvingsgeld per ploeg

30,00€

2) Jaarlijks lidgeld per speler

10,00€

  BOETES

ALGEMEEN

1) Opstellen niet-gerechtigde speler

20,00€

2) Te laat binnenbrengen van het wedstrijdformulier

5,00€

KAPITEIN

1) Afwezig op een vergadering

12,50€

2) Afwijken van datum zonder schriftelijke aanvraag

10,00€

3) Forfait van een speler

7,50€

4) Eerste forfait van de ploeg

37,50€

5)Tweede forfait van de ploeg

75,00€

 

  P.S.: Weet, iedereen kan al eens misdelen en daarom onze warme      oproep : LAAT DE FAIRPLAY HOOGTIJ VIEREN